Kundetiltak
EN
NO

Tiltak for kontroll av kundeforhold Initial Customer Due Diligence

Broodstock Capital AS har i henhold til Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. plikt til å utføre kundetiltak ved etablering, og ved løpende oppfølging av kundeforhold. has an obligation to apply customer due diligence measures according to the Anti-Money Laundering Act.

Formål: Yte tjenester innenfor den rapporteringspliktiges virksomhet underlagt hvitvaskingsregelene. Purpose: Offer services by the obliged entity within AML regulated business.

Kundetiltaket gjelder The CDD measure applies to


Kundetiltaket omfatter registrering av personopplysningene under og legitimering med personlig elektronisk ID. The customer due diligence includes the registration of personal data and identification with personal electronic ID.

Kundetiltaket omfatter registrering og kontroll av opplysninger om foretaket og legitimering av kundens berettigede representant, samt registrering av reelle rettighetshavere. The customer due diligence measures below comprises public company information, registering ultimate beneficial owners, and secure identification of a legitimate representative to the customer.

Firmaopplysninger Company information
Søk med organisasjonsnummer Search (enter org.no) Organisasjonsnummer Organization number
...
-
0
GetOrgDocument
Foretaksnavn Company name
Postadresse Company address
Postnummer og poststed Zipcode and county
Næringskode Industry code

Du kan også laste opp firmaattesten manuelt Alternatively you may upload the Certificate of Registration manually herhere. Firmaattesten må ikke være eldre enn 3 måneder. The certificate of Registration must have been issued within the last 3 months.

Reelle rettighetshavere Ultimate beneficial owners

Reelle rettighetshavere er fysiske personer som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer foretaket. Ultimate beneficial owners are natural persons who directly or indirectly own or control the company.

Angi reelle rettighetshavere Select option
Rettighetshavers fulle navn Natural person full name
Fødselsnummer SSN (optional)
Adresse (gatenavn, postnr, sted) Address
Statsborgerskap Citizenship
E-post Email
Telefonnummer Phone number
Politisk eksponert person Politically exposed person
Grunnlag (valgfritt) Reason (optional)
Rettighetshavers fulle navn Natural person full name
Fødselsnummer SSN (optional)
Adresse (gatenavn, postnr, sted) Address
Statsborgerskap Citizenship
E-post Email
Telefonnummer Phone number
Politisk eksponert person Politically exposed person
Grunnlag (valgfritt) Reason (optional)
Rettighetshavers fulle navn Natural person full name
Fødselsnummer SSN (optional)
Adresse (gatenavn, postnr, sted) Address
Statsborgerskap Citizenship
E-post Email
Telefonnummer Phone number
Politisk eksponert person Politically exposed person
Grunnlag (valgfritt) Reason (optional)
Rettighetshavers fulle navn Natural person full name
Fødselsnummer SSN (optional)
Adresse (gatenavn, postnr, sted) Address
Statsborgerskap Citizenship
E-post Email
Telefonnummer Phone number
Politisk eksponert person Politically exposed person
Grunnlag (valgfritt) Reason (optional)
Rettighetshavers fulle navn Natural person full name
Fødselsnummer SSN (optional)
Adresse (gatenavn, postnr, sted) Address
Statsborgerskap Citizenship
E-post Email
Telefonnummer Phone number
Politisk eksponert person Politically exposed person
Grunnlag (valgfritt) Reason (optional)
Rettighetshavers fulle navn Natural person full name
Fødselsnummer SSN (optional)
Adresse (gatenavn, postnr, sted) Address
Statsborgerskap Citizenship
E-post Email
Telefonnummer Phone number
Politisk eksponert person Politically exposed person
Grunnlag (valgfritt) Reason (optional)
Rettighetshavers fulle navn Natural person full name
Fødselsnummer SSN (optional)
Adresse (gatenavn, postnr, sted) Address
Statsborgerskap Citizenship
E-post Email
Telefonnummer Phone number
Politisk eksponert person Politically exposed person
Grunnlag (valgfritt) Reason (optional)
Rettighetshavers fulle navn Natural person full name
Fødselsnummer SSN (optional)
Adresse (gatenavn, postnr, sted) Address
Statsborgerskap Citizenship
E-post Email
Telefonnummer Phone number
Politisk eksponert person Politically exposed person
Grunnlag (valgfritt) Reason (optional)
Rettighetshavers fulle navn Natural person full name
Fødselsnummer SSN (optional)
Adresse (gatenavn, postnr, sted) Address
Statsborgerskap Citizenship
E-post Email
Telefonnummer Phone number
Politisk eksponert person Politically exposed person
Grunnlag (valgfritt) Reason (optional)
Rettighetshavers fulle navn Natural person full name
Fødselsnummer SSN (optional)
Adresse (gatenavn, postnr, sted) Address
Statsborgerskap Citizenship
E-post Email
Telefonnummer Phone number
Politisk eksponert person Politically exposed person
Grunnlag (valgfritt) Reason (optional)
Formuens og/eller midlenes opprinnelse Source of wealth/funds

Midlenes opprinnelse er de midlene som inngår i kundeforholdet, og som rapporteringspliktig skal befatte seg med. Source of wealth/funds relates to the origin of assets involved this business relationship.

Virksomhetens hovedinntektskilde Main source of income

Inntektskilde Source of income

Opprinnelsen til virksomhetens egenkapital The origin of the company's equity

Legitimering Identification of the legitimate representative

Legitimering av kundens berettigede representant. Identification of a legitimate representative to the customer.

Navn Your name
Statsborgerskap Citizenship
Fødselsnummer SSN Fødselsnummer eller D-nummer SSN or D-number
Fødselsdato eller D-nummer Birthdate or D-number
Fødested Birth place
Kjønn Gender
Adresse (gatenavn, postnr, sted) Address
E-post Email
Telefon Phone number
Politisk eksponert person Politically exposed person
Legitimering av person uten norsk statsborgerskap krever også kopi av legitimasjon utstedt av offentlig myndighet. Kopi av gyldig legitimasjon kan lastes opp her. The identification of a person without Norwegian citizenship also requires a copy of the identity document issued by the public authority. A copy of valid ID can be uploaded here.
Last opp legitimasjon Upload your ID Kopi av legitimasjon Copy of your ID
Kontaktperson i Broodstock Capital AS Contact person
Dato:
Jeg bekrefter at opplysningene er korrekte og i tråd med formålet. Jeg vil også medvirke til å holde Broodstock Capital AS orientert om eventuelle endringer knyttet til disse opplysningene så lenge jeg representerer virksomheten.

Date:
I confirm that the information is correct and in line with purpose of this customer due diligence. I will also inform Broodstock Capital AS of any subsequent changes to this information as long as I represent the company.

Feilaktig eller manglende verdier. Se markerte felter. Please enter correct values in the highlighted fields.
Vedlegg: Attachments:
Kundekontroll (BROO-0HFF:FORM-21NY) - Prod-a - 7.2.4.21715