Kundetiltak
EN
NO

Legitimering

Denne siden er beregnet for deg som skal legitimere et firma og dets reelle rettighetshavere overfor Grant Thornton. Dette er opplysninger som hvitvaskingsloven krever for alle som inngår et kundeforhold med oss.

Legitimering med elektronisk ID
Vi anbefaler at du bruker elektronisk ID for å legitimere deg. Følg instruksjonene under. Husk å legge inn din kontaktperson hos oss når du har gjennomført legitimeringen da vi ikke har mulighet til å bli varslet om dette.

Har du ikke elektronisk ID?
Om du ikke har elektronisk ID må vi motta liste over reelle rettighetshavere samt gyldig legitimasjon pr epost, per post eller ved personlig oppmøte hos oss i Kirkegata 15, Oslo. Som gyldig legitimasjon regnes pass, førerkort og bankkort med bilde og må være bekreftet av godkjent instans.

Authorization

This site is for identity verification as you are engaged with, or have a relationship to, a company that has a client relationship with Grant Thornton Norway.
This is a standard KYC (Know Your Client) procedure that is required by the Money Laundering act in Norway.

Authorization with digital ID
We recommend you to use digital ID to authorize yourself. Follow the instructions to proceed. Please remember to declare your contact person in Grant Thornton so that this request will be directed to the correct person.

If you do not use digital ID
If you do cannot identify yourself with digital ID you are obliged to present us with a valid identification document through email, traditional mail or physical meet up at our office in Kirkegata 15, Oslo. Passport, driving license or credit card with photo that are approved by an authorized instance are considered as valid identification. Please do not hesitate to contact us if you have any questions or would like further clarifications.

Kundetiltaket gjelder The CDD measure applies to


Kundetiltaket omfatter registrering av personopplysningene under og legitimering med personlig elektronisk ID. The customer due diligence includes the registration of personal data and identification with personal electronic ID.

Kundetiltaket omfatter registrering og kontroll av opplysninger om foretaket og legitimering av kundens berettigede representant, samt registrering av reelle rettighetshavere. The customer due diligence measures below comprises public company information, registering ultimate beneficial owners, and secure identification of a legitimate representative to the customer.

Firmaopplysninger Company information
Søk med organisasjonsnummer Search (enter org.no) Organisasjonsnummer Organization number
...
-
0
GetOrgDocument
Foretaksnavn Company name
Postadresse Company address
Postnummer og poststed Zipcode and county
Næringskode Industry code

Du kan også laste opp firmaattesten manuelt Alternatively you may upload the Certificate of Registration manually herhere. Firmaattesten må ikke være eldre enn 3 måneder. The certificate of Registration must have been issued within the last 3 months.

Reelle rettighetshavere Ultimate beneficial owners

Reelle rettighetshavere er fysiske personer som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer foretaket. Ultimate beneficial owners are natural persons who directly or indirectly own or control the company.

Angi reelle rettighetshavere Select option
Rettighetshavers fulle navn Natural person full name
Fødselsnummer SSN (optional)
Adresse (gatenavn, postnr, sted) Address
Statsborgerskap Citizenship
E-post Email
Telefonnummer Phone number
Politisk eksponert person Politically exposed person
Grunnlag (valgfritt) Reason (optional)
Rettighetshavers fulle navn Natural person full name
Fødselsnummer SSN (optional)
Adresse (gatenavn, postnr, sted) Address
Statsborgerskap Citizenship
E-post Email
Telefonnummer Phone number
Politisk eksponert person Politically exposed person
Grunnlag (valgfritt) Reason (optional)
Rettighetshavers fulle navn Natural person full name
Fødselsnummer SSN (optional)
Adresse (gatenavn, postnr, sted) Address
Statsborgerskap Citizenship
E-post Email
Telefonnummer Phone number
Politisk eksponert person Politically exposed person
Grunnlag (valgfritt) Reason (optional)
Rettighetshavers fulle navn Natural person full name
Fødselsnummer SSN (optional)
Adresse (gatenavn, postnr, sted) Address
Statsborgerskap Citizenship
E-post Email
Telefonnummer Phone number
Politisk eksponert person Politically exposed person
Grunnlag (valgfritt) Reason (optional)
Rettighetshavers fulle navn Natural person full name
Fødselsnummer SSN (optional)
Adresse (gatenavn, postnr, sted) Address
Statsborgerskap Citizenship
E-post Email
Telefonnummer Phone number
Politisk eksponert person Politically exposed person
Grunnlag (valgfritt) Reason (optional)
Rettighetshavers fulle navn Natural person full name
Fødselsnummer SSN (optional)
Adresse (gatenavn, postnr, sted) Address
Statsborgerskap Citizenship
E-post Email
Telefonnummer Phone number
Politisk eksponert person Politically exposed person
Grunnlag (valgfritt) Reason (optional)
Rettighetshavers fulle navn Natural person full name
Fødselsnummer SSN (optional)
Adresse (gatenavn, postnr, sted) Address
Statsborgerskap Citizenship
E-post Email
Telefonnummer Phone number
Politisk eksponert person Politically exposed person
Grunnlag (valgfritt) Reason (optional)
Rettighetshavers fulle navn Natural person full name
Fødselsnummer SSN (optional)
Adresse (gatenavn, postnr, sted) Address
Statsborgerskap Citizenship
E-post Email
Telefonnummer Phone number
Politisk eksponert person Politically exposed person
Grunnlag (valgfritt) Reason (optional)
Rettighetshavers fulle navn Natural person full name
Fødselsnummer SSN (optional)
Adresse (gatenavn, postnr, sted) Address
Statsborgerskap Citizenship
E-post Email
Telefonnummer Phone number
Politisk eksponert person Politically exposed person
Grunnlag (valgfritt) Reason (optional)
Rettighetshavers fulle navn Natural person full name
Fødselsnummer SSN (optional)
Adresse (gatenavn, postnr, sted) Address
Statsborgerskap Citizenship
E-post Email
Telefonnummer Phone number
Politisk eksponert person Politically exposed person
Grunnlag (valgfritt) Reason (optional)
Legitimering Identification of the legitimate representative

Legitimering av kundens berettigede representant. Identification of a legitimate representative to the customer.

Navn Your name
Statsborgerskap Citizenship
Fødselsnummer SSN Fødselsnummer eller D-nummer SSN or D-number
Fødselsdato eller D-nummer Birthdate or D-number
Fødested Birth place
Kjønn Gender
Adresse (gatenavn, postnr, sted) Address
E-post Email
Telefon Phone number
Politisk eksponert person Politically exposed person
Legitimering av person uten norsk statsborgerskap krever også kopi av legitimasjon utstedt av offentlig myndighet. Kopi av gyldig legitimasjon kan lastes opp her. The identification of a person without Norwegian citizenship also requires a copy of the identity document issued by the public authority. A copy of valid ID can be uploaded here.
Last opp legitimasjon Upload your ID Kopi av legitimasjon Copy of your ID
Kontaktperson i Grant Thornton Contact person
Dato:
Jeg bekrefter at opplysningene er korrekte og i tråd med formålet. Jeg vil også medvirke til å holde Grant Thornton orientert om eventuelle endringer knyttet til disse opplysningene så lenge jeg representerer virksomheten.

Date:
I confirm that the information is correct and in line with purpose of this customer due diligence. I will also inform Grant Thornton of any subsequent changes to this information as long as I represent the company.

Feilaktig eller manglende verdier. Se markerte felter. Please enter correct values in the highlighted fields.
Vedlegg: Attachments:
Kundekontroll (GRAN-F7YHG837:FORM-KL856U6F) - Prod-b - 7.2.3.25791