Disse Vilkårene gjelder for kunder av tjenesten Signant. Aksept av Vilkårene er en forutsetning for å bruke Signant. Ved å klikke ”Aksepter” bekrefter du at du har lest og aksepterer Vilkårene.
 1. DEFINISJONER
 2. ”Dokument” betyr ethvert dokument som lastes opp til Tjenesten.

  ”Kunden” betyr den fysiske eller juridiske person som angis som kunde i bestillingsskjemaet for Tjenesten, som forpliktes etter disse vilkårene, og som er ansvarlig for betaling til Tjenesteleverandøren. Kunden trenger ikke å være Signaturinnehaver.

  ”Nettstedet” betyr websider på internettdomenet www.signant.com og/eller andre domener hvor Tjenesten leveres og tilbys av eller på vegne av Tjenesteleverandøren.

  ”Tjenesteleverandøren” betyr Maestro Soft AS, organisasjonsnummer 848 072 222, med forretningsadresse Postboks 403 Skøyen, 0213 OSLO, Norge.

  ”Tjenesten” betyr webtjenesten ”Signant”, en løsning for elektronisk signatur på elektroniske dokumenter, slik den til enhver tid tilbys gjennom Nettstedet og på Vilkårene.

  ”Sertifikatutsteder” betyr en fysisk eller juridisk person som utsteder sertifikater for e-ID og/eller e-signatur som er støttet av Tjenesten.

  ”Signaturinnehaver” betyr en fysisk person angitt av Kunden, hvis elektroniske legitimasjon benyttes til signering av Dokument ved bruk av Tjenesten.

  ”Vilkårene” betyr disse vilkårene. Eventuelle forbehold eller avvik fra vilkårene som ikke eksplisitt er avtalt skriftlig mellom Kunden og Tjenesteleverandøren anses ikke som del av Vilkårene.
 3. PARTER I AVTALEN
 4. Parter i avtalen er Kunden og Tjenesteleverandøren. Hvert Dokument som lastes opp til Tjenesten anses som en selvstendig ordre og vil utgjøre en selvstendig avtale basert på Vilkårene.

  Dersom den som bestiller er en annen enn Kunden, innestår representanten personlig for at han eller hun har rett til å binde Kunden til avtalen. Representanten er personlig ansvarlig overfor Tjenesteleverandøren for enhver overskridelse av de fullmakter representanten har overfor Kunden.

  Tjenesteleverandøren kan benytte underleverandører i utførelsen av Tjenesten og tilhørende tjenester. Slike underleverandører anses å opptre på vegne av Tjenesteleverandøren, og Kunden kan ikke rette krav mot underleverandører i forbindelse med Tjenesten.

  Kunden, og eventuelt Kundens representant, innestår for at den informasjon som oppgis i forbindelse med hver bestilling er korrekt, og at Kundens profildata er korrekt og oppdatert ved enhver bestilling.

  Signaturinnehavernes bruk av Tjenesten er underlagt egne vilkår, og Signaturinnehaverne anses som tredjeparter.
 5. VILKÅR FOR BRUK
 6. Kundens bruk av Tjenesten er underlagt Vilkårene. Kunden anses å gjenta sin aksept av Vilkårene ved enhver senere innlogging på Nettstedet.
 7. PRIS OG BETALING
 8. Bruk av Tjenesten er betinget av at Kunden betaler vederlag til Tjenesteleverandøren. Kunden vil bli fakturert i henhold til prislister som oppgis på Nettstedet, eller eventuelt annen skriftlig avtale mellom Kunden og Tjenesteleverandøren. Faktura utstedes etterskuddsvis med 14 dagers betalingsfrist. Ved forsinket betaling gjelder forsinkelsesrentelovens bestemmelser og det påløper gebyrer i henhold til inkassolovgivningen.

  Prisen for Tjenesten inkluderer ikke eventuelle kostnader forbundet med Kundens og/eller Signaturinnehaverens bruk av elektroniske sertifikater og/eller signaturer. Kunden og/eller Signaturinnehaveren er selv ansvarlig for eventuelle gebyrer eller kostnader som påløper fra tredjepart i forbindelse med deres bruk av Tjenesten.
 9. TJENESTENS FUNKSJON OG TILGJENGELIGHET
 10. Tjenesten påbegynnes ved Kundens opplasting av Dokumentet, og anses utført og avsluttet når Dokumentet er gjort tilgjengelig for Kunden med de aktuelle elektroniske signaturer og den angitte nedlastningsperioden har løpt ut. Tjenesteleverandøren kan angi en rimelig frist for Signaturinnehaverens signering, og fristoverskridelse vil føre til at Tjenesten anses fullført uten den aktuelle signatur.

  Tjenesten innebærer kun en formidling av elektroniske signaturer fra de Sertifikatutstederne som til enhver tid inngår i løsningen i henhold til spesifikasjonene på Nettstedet, samt påføring av slike elektroniske signaturer fra de aktuelle Signaturinnehaverne på Dokumentet. Tjenesteleverandøren tar ikke ansvar for å innhente elektroniske signaturer utover å sende automatisert forespørsel pr e-post til Signaturinnehaverne som spesifisert av Kunden.

  Tjenesten tilbys ”som den er” i henhold til Vilkårene. Tjenestens funksjonalitet er til enhver tid begrenset av hva Tjenesteleverandøren velger å gjøre tilgjengelig, og utover det som er nødvendig for å bruke og/eller levere Tjenesten gis det ingen garanti for spesifikk funksjonalitet på noe tidspunkt. Tjenesteleverandøren kan legge til, endre eller fjerne funksjonalitet uten varsel til Kunden.

  Bruk av Tjenesten er underlagt de tekniske forutsetninger og begrensninger som til enhver tid gjelder for Tjenesten, som opplyst på Nettstedet, og er avhengig av internettilgang. Tjenesteleverandøren vil forsøke å holde nedetid til et minimum, men det kan forekomme avbrudd og forsinkelser i Tjenestens tilgjengelighet som følge av vedlikehold, oppgraderinger og andre forhold. Tjenesteleverandøren kan gjøre Tjenesten og/eller Nettstedet utilgjengelig ved mistanke om misbruk, eller for å begrense en etter Tjenesteleverandørens syn uakseptabel sikkerhetsrisiko av annen karakter. Tjenesteleverandørens plikter ved Tjenestens utilgjengelighet er begrenset til å søke å rette opp forholdet uten ugrunnet opphold.
 11. BEHANDLING AV DOKUMENTET
 12. Dokumentet må ved opplasting ha slike tekniske egenskaper som Tjenesten krever, som spesifisert på Nettstedet, og Dokumentet vil lagres midlertidig hos Tjenesteleverandøren som ledd i utførelse av Tjenesten.

  Tjenesteleverandøren vil behandle Dokumentet som konfidensielt. Dette innebærer at Tjenesteleverandøren ikke vil lese, utlevere, eller på annen måte behandle Dokumentet annet enn gjennom slik maskinell behandling som er nødvendig for å utføre Tjenesten, og at Tjenesteleverandøren vil gjøre alle rimelige tiltak for at Dokumentet oppbevares på en betryggende måte utilgjengelig for andre enn de som har behov for tilgang for å utføre Tjenesten (herunder Kunden, Signaturinnehaverne og eventuelle andre personer som Kunden har spesifisert). Dette er likevel ikke til hinder for at Tjenesteleverandøren utleverer opplysninger der dette er påkrevet etter lov. Tjenesteleverandøren vil i slike tilfeller søke å varsle Kunden forut for utlevering, så fremt slikt varsel ikke ville være ulovlig.

  Tjenesteleverandøren vil, med mindre annet er spesifisert, gjøre Dokumentet tilgjengelig for nedlastning og/eller signering fra Nettstedet for Kunden og de aktuelle Signaturinnehaverne. Det er Kundens ansvar å sørge for nedlastning av Dokumentet før utløpet av den angitte nedlastningsperioden, og for videre lagring av Dokumentet. Dokumentet vil fjernes fra Tjenesten ved utløpet av nedlastingsperioden, eller dersom Kunden angir at Dokumentet skal slettes tidligere, og slettes fra Tjenesteleverandørens datasenter i henhold til Tjenesteleverandørens rutiner for datalagring. Tjenesteleverandøren har ingen plikt til å oppbevare eller tilgjengeliggjøre Dokumentet utover det som her er angitt.
 13. PERSONOPPLYSNINGER
 14. Tjenesteleverandøren behandler slike personopplysninger som er nødvendige for å identifisere Kundens representant ved utførelse av Tjenesten. Dette kan nødvendiggjøre utveksling av fødselsnummer og andre personopplysninger med Sertifikatutstederne. Tjenesteleverandøren vil ikke benytte personopplysninger til andre formål enn å utføre Tjenesten med mindre den registrerte eksplisitt har samtykket til dette, og vil utveksle alle personopplysninger utelukkende i kryptert form.

  Tjenesteleverandøren kan registrere navn, fødselsnummer, e-postadresse og telefonnummer for Kundens representant i forbindelse med Tjenesten. Etter avslutning av Tjenesten slettes slik informasjon automatisk, med mindre den registrerte har samtykket til fortsatt lagring, men Tjenesteleverandøren beholder en krypteringsnøkkel generert fra fødselsnummeret, som vil benyttes for innlogging mv ved bruk av elektronisk sertifikat tilknyttet slikt fødselsnummer.

  Kunden innestår for at personopplysninger som overføres på vegne av Kunden gjennom Tjenesten er basert på informert samtykke fra den registrerte. Kunden er selv behandlingsansvarlig for eventuelle personopplysninger som inngår i Dokumentet ved opplasting.

  For øvrig gjelder Tjenesteleverandørens til enhver tid gjeldende personvernspolicy, som tilgjengeliggjort på Nettstedet, samt personvernslovgivningen.
 15. IMMATERIELLE RETTIGHETER
 16. Kundens rett til bruk av Tjenesten, inkludert bakenforliggende systemer og immaterielle rettigheter, er begrenset til det som er nødvendig for å bruke Tjenesten i henhold til Vilkårene.

  Kunden har ikke rett til å integrere Tjenesten med egne eller tredjeparts systemer, eller tjenester, uten særskilt avtale med Tjenesteleverandøren. Dersom Tjenesten benyttes som del av Kundens leveranser overfor tredjeparter skal Kunden sørge for at det klart fremkommer at Tjenesten tilbys som en uavhengig tjeneste, og både Tjenesten og Tjenesteleverandøren skal angis tydelig med fullt navn.

  Bruk av Tjenesten innebærer ingen overføring av immaterielle rettigheter til Dokumentet, men Tjenesteleverandøren skal ha rett til å benytte Dokumentet for å utføre Tjenesten, herunder å tilgjengeliggjøre Dokumentet i samsvar med Vilkårene.
 17. ANSVAR
 18. Bruk av Tjenesten er underlagt de begrensninger og kvalifikasjoner som følger av Vilkårene. Kunden er ansvarlig overfor Tjenesteleverandøren for brudd på Vilkårene av Kunden eller Kundens representant. Brudd på Vilkårene kan videre medføre utestenging fra Tjenesten, og ha slike rettslige følger som er tilgjengelig for Tjenesteleverandøren etter Vilkårene og norsk rett.

  Kunden er selv ansvarlig for at elektronisk signatur av den typen som inngår i Tjenesten er tilstrekkelig for Kundens formål. Tjenesteleverandøren verifiserer ikke Signaturinnehavernes identitet eller signatur utover Tjenestens tekniske løsning, og verken undersøker eller garanterer at den elektroniske signaturen er juridisk tilstrekkelig for for noe spesielt formål. Tjenesteleverandøren tar heller ikke noe ansvar for muligheten til å validere signaturene for noe formål i fremtiden.

  Kunden innestår for at bruken av Dokumentet til utførelse av Tjenesten ikke strider mot tredjeparts rettigheter eller innebærer brudd på konfidensialitet overfor tredjepersoner. Tjenesteleverandøren er ikke ansvarlig for tap Kunden eller tredjepart måtte påføres ved Tjenestens utilgjengelighet eller feil ved Tjenesten, med mindre Tjenesteleverandøren har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig.

  Tjenesteleverandørens ansvar for Tjenesten begrenses av Vilkårene. Tjenesteleverandøren er ikke ansvarlig for noe som skyldes feil i tredjeparts systemer (herunder Kunden, Signaturinnehaverne og Sertifikatutstederne) eller forhold utenfor Tjenesteleverandørens rimelige kontroll.

  Tjenesteleverandørens ansvar ved tap av et Dokument, eller feil ved signaturene på et Dokument, og som Tjenesteleverandøren er ansvarlig for, begrenser seg uansett til å vederlagsfritt gjenta Tjenesten for det aktuelle Dokumentet.

  Kunden skal holde Tjenesteleverandøren skadesløs for ethvert krav fra tredjepart som springer ut av Kundens bruk av Tjenesten og som Tjenesteleverandøren ikke er ansvarlig for etter Vilkårene.
 19. ENDRINGER
 20. Tjenesteleverandøren kan når som helst endre Vilkårene. Endringer i Vilkårene får virkning for enhver Tjeneste som initieres etter at de oppdaterte Vilkårene trer i kraft. De oppdaterte Vilkår gjøres tilgjengelig på Nettstedet. Det er Kundens ansvar å holde seg oppdatert om endringer i Vilkårene.
 21. LOVVALG
 22. Enhver tvist knyttet til Vilkårene eller Tjenesten skal avgjøres etter norsk rett. Partene vedtar Oslo tingrett som verneting.

  Med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning gir Kunden (og enhver person som utgir seg for å representere kunden) herved avkall på retten til å fremme innvendinger mot valget av verneting og enhver lignende innvending mot slik prosess, og aksepterer at en dom fra domstol som nevnt i dette punkt skal være bindende og kan fullbyrdes i enhver kompetent jurisdiksjon.

© 2012 - 2022 Signant, en tjeneste av Maestro Soft AS | Personvern og vilkår | Om oss